Regulamin kina

REGULAMIN KINA CENTRUM KULTURY W JĘDRZEJOWIE
z dnia 1 marca 2024 roku.

KOMPARYCJA

Szanowni Państwo, informujemy, iż niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowanych w Centrum Kultury w Jędrzejowie z siedzibą w Jędrzejowie, przy Alei Józefa Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury Miasta i Gminy Jędrzejów, pod numerem 1, NIP 6561495796 (zwanym dalej: Centrum Kultury).

Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury której jednym z celów statutowych jest działalność na rzecz upowszechniania kinematografii polskiej i światowej. Centrum Kultury realizuje ten cel poprzez prowadzenie kina pod nazwą Kino Centrum Kultury (zwane dalej: Kinem).

Mając na uwadze podstawowe zasady polityki Centrum Kultury, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji. Ponadto informujemy, iż zakup lub wykorzystanie Biletu na seans w naszym obiekcie kinowym traktujemy jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie do jego przestrzegania.

DEFINICJE

Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi, za którą uiściło się cenę przy jego nabyciu.

Cennik Biletów – katalog usług kinowych oferowanych przez Centrum Kultury wraz z podaniem cen brutto.

Dystrybutor filmowy – przedsiębiorstwo zajmujące się, za zgodą właściciela praw, rozpowszechnianiem Filmów za wynagrodzeniem.

Film – utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku zamieszczony w Repertuarze.

Kasa CK – kasa Centrum Kultury czynna od piątku do wtorku w godzinach od 14.00 do 19.00 oraz na 30 minut przed rozpoczęciem każdego Seansu filmowego i zamykana 15 minut po jego rozpoczęciu.

Kierownik Kina – osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum Kultury do kierowania pracą Kina.

Klient – podmiot dokonujący zakupu usługi na rzecz własnej konsumpcji.

Obsługa kina – pracownicy Centrum Kultury w Jędrzejowie.

Repertuar – zestaw Filmów wyświetlanych w Kinie w Tygodniu repertuarowym zawierający datę, godzinę rozpoczęcia Seansu filmowego, tytuł Filmu i technologię wyświetlania, nazwę i adres Kina, cenę Biletu, publikowany w siedzibie Kina i w Internecie.

Sala kinowa – sala widowiskowa w Centrum Kultury w Jędrzejowie przy Alei Józefa Piłsudskiego 3.

Seans filmowy – pokaz audiowizualny mogący składać się fakultatywnie z wystąpienia konferansjera, bloku reklamowego, zwiastunów filmowych oraz obligatoryjnie z Filmu.

Tydzień repertuarowy – tydzień liczony od piątku do czwartku w którym wyświetlane są Filmy.

Widz – osoba przebywająca w Sali kinowej w celu oglądania Seansu filmowego.

Rozdział I
Bilety

 1. Warunkiem wejścia do Sali kinowej jest uprzednie okazanie Obsłudze kina ważnego Biletu na określony Seans filmowy. Bilet upoważnia jedynie do wstępu na Seans filmowy w wyznaczonej sali, w danym dniu, o określonej godzinie i zajęcia wyznaczonego miejsca. W momencie odbioru Biletu należy natychmiast sprawdzić prawidłowość danych zawartych na Bilecie (w szczególności: tytuł Filmu oraz datę i godzinę wyświetlenia) i ich zgodność z Państwa zamówieniem, ponieważ po odejściu od Kasy CK Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Bilet należy zachować do kontroli, aż do momentu opuszczenia Kina.
 2. Bilety można również nabyć przez Internet zgodnie z Regulaminem zakupów internetowych za pośrednictwem spółki Bilety24.pl, na stronie www.kino.ckjedrzejow.pl, lub www.bilety24.pl. Bilety kupione przez Internet nie podlegają wymianie na Bilety w innej cenie, na inny Film, czy też na inny Seans filmowy.
 3. Utracone, skradzione lub uszkodzone Bilety nie podlegają wymianie. Klient bez ważnego Biletu nie zostanie do Sali kinowej wpuszczony, a Widz w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie ważnego Biletu może zostać poproszony o opuszczenie Sali kinowej.
 4. Cennik Biletów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Repertuar

 1. Centrum Kultury jako instytucja upowszechniania kultury, w odpowiedzi na potrzeby Widzów małoletnich: dzieci i młodzieży gwarantuje układanie Repertuaru w taki sposób, aby w Tygodniu repertuarowym znalazł się przynajmniej jeden Film, adresowany do młodszych Widzów.
 2. Pomimo, że Kino stara się przestrzegać swojego reklamowanego Repertuaru, zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu wyświetlania Filmu lub zastąpienia go innym Filmem lub projekcją.
 3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Repertuarze opublikowanym w prasie drukowanej lub upublicznionym w zewnętrznych serwisach internetowych.
 4. W przypadku anulowania, przesunięcia lub zastąpienia projekcji Filmu lub innego wydarzenia, Kierownik Kina podejmie decyzję o zwrocie uiszczonej kwoty za Bilet Klientom lub wydaniu biletów zastępczych na ten sam film lub wydarzenie w innym terminie zgodnie z życzeniem Klienta. Klient może domagać się zwrotu uiszczonej kwoty lub wydania Biletów zastępczych nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia sytuacji.

Rozdział III
Seans filmowy

 1. Kino wyświetla Seanse filmowe w technologii 2D i 3D. Do prawidłowego odbioru Seansów filmowych w technologii 3D wymagane jest posiadanie założonych na oczy okularów 3D dostępnych do zakupu w Kasie CK. Okulary zakupione w innych kinach mogą nie działać prawidłowo z technologią Kina.
 2. Widzowie uczestniczący w Seansie filmowym zobowiązani są przybyć do Kina punktualnie i do zajmowania miejsc zgodnie z informacjami umieszczonymi na Bilecie.
 3. Godziny rozpoczęcia Seansów filmowych określone Repertuarze, Cenniku oraz w innych informacjach za których wytworzenie odpowiada Centrum Kultury określają godzinę startu rozpoczęcia fakultatywnych elementów jak wystąpienia konferansjera, projekcji bloku reklam i zwiastunów filmowych po zakończeniu których rozpoczyna się projekcja Filmu.
 4. Długość trwania bloku reklam i zwiastunów filmowych ustalana jest indywidualnie dla każdego Seansu filmowego.
 5. Decyzja o opatrzeniu filmu kategorią wiekową należy do Dystrybutora filmowego i Kino nie ma prawnej możliwości, aby w nią ingerować. Prosimy opiekunów, by przed podjęciem decyzji o udziale w Seansie filmowym osoby niepełnoletniej uważnie zapoznawali się nie tylko z sugerowaną przez Dystrybutora filmowego kategorią wiekową, ale również z opisem Filmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zakupem Biletu, prosimy o zasięgnięcie informacji o zawartości Filmu u Obsługi kina.
 6. Aby nie przeszkadzać innym Widzom w odbiorze Filmu, Widzowie którzy spóźnią się i przyjdą do Kina już po rozpoczęciu wyświetlania Filmu muszą uzyskać zgodę Obsługi kina na wejście do Sali kinowej.
 7. Dzieci do ukończenia 3 roku życia upoważnione są do wstępu na Seans filmowy nieodpłatnie pod nadzorem dorosłego opiekuna, pod warunkiem, iż nie będą one zajmować oddzielnego miejsca siedzącego. Opiekun dziecka zobowiązany jest do posiadania dokumentu wskazującego na wiek dziecka i przedstawienia go Obsłudze kina na jej żądanie.
 8. Opiekunowie osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności upoważnieni są do wstępu na Seans filmowy nieodpłatnie. Opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności i do okazania go Obsłudze kina na jej żądanie.
 9. Podczas trwania Seansu filmowego obowiązuje całkowity zakaz:
  1. fotografowania,
  1. filmowania, jak również dokonywania nagrań wideo i audio w trakcie projekcji Filmu.
 10. Przypominamy, że kopiowanie lub próba skopiowania jakiegokolwiek filmu, ścieżki dźwiękowej lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi prezentowanych w Sali kinowej i ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo.

Rozdział IV
Sala kinowa

 1. Na terenie Centrum Kultury i Sali kinowej obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, waporyzatorów, podgrzewaczy tytoniu, suszu, oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
  1. wnoszenia oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
  1. wnoszenia oraz spożywania alkoholu,
  1. wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,
  1. przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  1. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem zwierząt asystujących,
  1. wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe,
  1. zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie,
  1. wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwuśladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach,
  1. sprzedaży alkoholu i napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia,
  1. spożywania produktów spożywczych takich jak pizza, lody i innych mogących doprowadzić do trwałego zabrudzenia foteli i wykładziny,
  1. wchodzenia na proscenium i dotykania ekranu kinowego.
 • Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania doraźnych zmian w rozkładzie miejsc w Sali kinowej, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa. W rezultacie wykupione miejsca mogą ulec zmianie. Centrum Kultury może wysyłać powiadomienia informujące o zmianach, korzystając z danych kontaktowych podanych podczas procesu zakupu Biletu przez Internet.
 • Prosimy o niezakłócanie odbioru Filmu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem Filmu czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór Filmu innym Widzom.

Rozdział V
Bezpieczeństwo

 1. Osoby przebywające na terenie Centrum Kultury są obowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Obsługi kina.
 2. Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość wyproszenia osób w sposób rażący naruszających swym zachowaniem niniejszy Regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Kinie, a w szczególności zakłócających korzystanie z Centrum Kultury przez innych Klientów i Widzów.
 3. W przypadku wyproszenia osoby zakłócającej przebieg Seansu filmowego, nie przysługuje zwrot należności za Bilet.
 4. Osoby wezwane do opuszczenia Centrum Kultury obowiązane są wykonać polecenie bez zbędnej zwłoki. Wobec osób, które nie wykonają polecenia, wezwani na miejsce pracownicy agencji ochrony osób i mienia mogą zastosować środki przymusu bezpośredniego.
 5. Apelujemy do wszystkich Klientów i Widzów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie Centrum Kultury, a w szczególności korzystali z wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią konsultację z Obsługą kina. Centrum Kultury zwraca się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie Obsłudze kina wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku bądź zagrażających bezpieczeństwu.
 6. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz w trosce o jakość świadczonych przez Centrum Kultury usług i zapewnienie szczególnego komfortu osób z niepełnosprawnościami prosimy o nie blokowanie dróg ewakuacyjnych, w tym w szczególności o nie zajmowanie miejsc na schodach i w przejściach przed rzędami.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta lub grupę Klientów któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, prócz innych praw Centrum Kultury zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.
 8. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie Centrum Kultury należy bezzwłocznie zawiadomić Obsługę kina, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Widzom.
 9. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa innym Klientom i Widzom przebywającym w Centrum Kultury lub w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na teren Centrum Kultury, pracownik Obsługi kina może poprosić o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. osób wchodzących lub przebywających na terenie Centrum Kultury. Osoba odmawiająca okazania zawartości wnoszonych rzeczy zostanie wyproszona z Centrum Kultury, wraz ze zwrotem należności za Bilet jeśli go zakupiła.
 10. Należy zawsze trzymać swoje przedmioty przy sobie. Centrum Kultury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych do obiektu.

Rozdział VI
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w Centrum Kultury w zakresie funkcjonowania Kina należy zgłaszać niezwłocznie do Kierownika Kina:
  1. pisemnie na adres: Kino Centrum Kultury w Jędrzejowie, Aleja Józefa Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów,
  1. pocztą elektroniczną: adres e-mail: kino@ckjedrzejow.pl,
  1. za pomocą serwisu internetowego: mobywatel.gov.pl – wyślij pismo ogólne do podmiotu publicznego,
  1. lub składając w sekretariacie Centrum Kultury,
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres podmiotu składającego reklamację,
  1. Bilet wraz z paragonem fiskalnym,
  1. określenie przedmiotu reklamacji,
  1. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  1. żądanie reklamującego,
  1. podpis – gdy reklamacja jest składana na piśmie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 4. Dla Biletów zakupionych w Internecie za pośrednictwem serwisu bilety24.pl podmiotem właściwym do przyjęcia reklamacji jest spółka Bilety24.pl z którą można skontaktować się w następujący sposób:
  1. telefonicznie dzwoniąc na numer: 61 642 92 36
  1. za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: info@bilety24.pl
 5. Jeżeli reklamacja zawiera braki, które uniemożliwiają jej rozpoznanie, podmiot składający reklamację zostanie wezwany do jej uzupełnienia w określonym terminie. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione reklamacja pozostanie nie rozpoznana.
 6. Prosimy o zgłaszanie Obsłudze kina wszelkich uwag, również w zakresie niewłaściwej jakości dźwięku lub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Informujemy, że zaniechanie tego obowiązku, może spowodować brak późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń, a co za tym idzie uwzględnienia Państwa reklamacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 1. Rzeczy zagubione lub porzucone w Centrum Kultury będą przekazywane, po upływie 30 dni od ich znalezienia, właściwemu organowi administracji publicznej zgodnie z ustawą, z dnia 20 lutego 2015 roku, o rzeczach znalezionych (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r.) tj. Starostwu Powiatowemu w Jędrzejowie – Biuro Rzeczy Znalezionych, ul. 11 Listopada 83, Jędrzejów.
 2. Informacje odnośnie Repertuaru, Filmów i działalności Kina można uzyskać:
  1. telefonując na numer 57 38 57 861,
  1. lub 41 386 12 68 wew. 103, lub 112,

numery czynne są w czasie pracy Kina i w godzinach otwarcia Kasy CK,

 • pisząc za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kino@ckjedrzejow.pl
 • Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin zamieszczony zostanie na stronach internetowych www.ckjedrzejow.pl, www.kino.ckjedrzejow.pl oraz w Kasie CK.
Skip to content